Dietetyk Wrocław - Leczenie Otyłości | Saba Odchudzanie

Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Poniższy regulamin określa warunki świadczenia usług przez lekarzy i dietetyka
  w Centrum Leczenia Otyłości SABA. Afrodyta Beata Będzińska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Leczenia Otyłości SABA z siedzibą w Łodzi 90-402, ul. Zachodnia 79/1u, NIP 7322141649, REGON 100897955, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki (dalej jako „Usługodawca”) na rzecz osób fizycznych za pośrednictwem witryny internetowej znajdującej się pod adresem elektronicznym www.sabaodchudzanie.pl.
 2. Usługodawca za pomocą Serwisu świadczy usługi umożliwiające Pacjentom dokonywanie rezerwacji wideo konsultacji prowadzonych przez lekarzy oraz dietetyka
  z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
 3. Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.).
 4. Pacjentem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest osobą fizyczną, która korzysta lub zamierza skorzystać z usług Serwisu (dalej jako „Pacjent’’).
 5. Zawartość Serwisu, w szczególności teksty i znaki graficzne stanowi własność Usługodawcy i jest prawnie chroniona.

§ 2. Ogólne warunki świadczenia usług

 1. Serwis stanowi narzędzie do zarządzania wideo konsultacjami medycznymi odbywającymi się w stacjonarnie w placówkach Usługodawcy (dalej jako „Wizyta’’) oraz do zarządzania on-line konsultacjami medycznymi świadczonymi drogą elektroniczną w formie telefonicznej konsultacji oraz wideo konsultacji.
 2. Aktualna lista stacjonarnych placówek świadczących konsultacje online wraz z ich adresami oraz numerami telefonów w których Pacjent może dokonać rezerwacji Wizyty znajduje się na stronie Serwisu.
 3. Konsultacji dietetycznych udzielają lekarze i dietetyk Centrum Leczenia Otyłości SABA – prowadzonej przez Usługodawcę.
 4. Pacjent przyjmuje do wiadomości, że świadczenie Usług odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Korzystanie z Serwisu może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.
 6. W celu właściwego korzystania z Serwisu Pacjent powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na używanie aplikacji Messenger lub Skype oraz dostęp do Sieci Internet.
 7. Serwis udostępnia Pacjentowi możliwość:
  • rezerwacji Wizyt,
  • rezerwacji oraz odbywania wideo konsultacji medycznych on-line z lekarzem bądź specjalistą Usługodawcy.
 8. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne jednak Pacjent chcąc dokonać zakupu wideo konsultacji zobowiązany jest do uiszczenia płatności za wybraną przez siebie usługę zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem znajdującym się na stronie Serwisu. Pacjent zostanie poinformowany przed dokonaniem zakupu wideo konsultacji o jej całkowitym koszcie.
 9. Pacjent może przeglądać zawartość Serwisu bez dokonania rejestracji. Zarządzanie Wizytami oraz zakup i korzystanie z wideo konsultacji możliwe jest jedynie po uprzednim dokonaniu rejestracji konta przez Pacjenta.
 10. W celu dokonania rejestracji Pacjent podaje następujące dane osobowe:
  • imię,
  • nazwisko,
  • adres e-mail,
  • adres zamieszkania,
  • numer telefonu.
 11. Przed dokonaniem rejestracji Pacjent zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i dokonać jego akceptacji.
 12. Po dokonaniu rejestracji Pacjent otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej wiadomość potwierdzającą rejestrację w Serwisie (założenie konta).
 13. Konto zakładane jest na czas nieokreślony. Pacjent ma możliwość likwidacji konta w dowolnej chwili, bez ponoszenia kosztów za pośrednictwem poczty elektronicznej: saba@sabanew.local bądź wysyłając wiadomość SMS na numer podany na stronie lub dzwoniąc telefonicznie.
 14. Dokonanie rejestracji możliwe jest za pośrednictwem Serwisu.
 15. W celu należytego świadczenia usług, w tym zapewnienia kontaktu z Pacjentem, Usługodawca będzie wysyłał na podany przez Pacjenta adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu krótkie wiadomości o charakterze technicznym dotyczące dokonanych rezerwacji (przede wszystkim informację przypominająca o wizycie w placówce stacjonarnej). W celu uniknięcia wątpliwości, komunikaty o których mowa w zdaniu poprzednim nie stanowią informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 16. Podczas korzystania z Serwisu Pacjent jest zobowiązany do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz do korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników.
 17. Pacjent może korzystać z Serwisu 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę niezależnie od tego czy dokonał rejestracji.

§ 3. Rezerwacja Wizyty

 1. Pacjent ma możliwość dokonania rezerwacji Wizyty odbywającej się w stacjonarnej placówce medycznej za pomocą Serwisu po uprzedniej rejestracji oraz założeniu konta wprowadzając swój indywidualny login oraz hasło. Hasło ma charakter poufny.
 2. Rezerwacja Wizyty odbywa się poprzez wybór oddziału wizyty (placówki stacjonarnej) oraz daty wizyty. Rezerwację Wizyty Pacjent potwierdza poprzez kliknięcie przycisku „Rezerwuje z obowiązkiem zapłaty”.
 3. Po skutecznym dokonaniu rezerwacji wideo konsultacji Pacjent otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej wiadomość potwierdzającą rezerwację.

§ 4. Zakup i rezerwacja wideo konsultacji

 1. Pacjent ma możliwość dokonania zakupu wideo konsultacji.
 2. Pacjent może dokonać zakupu wideo konsultacji zgodnie z cennikiem w zakładce Serwisu znajdującej się pod adresem: www.sabaodchudzanie.pl (Serwis kieruje do zakładki po kliknięciu w przycisk ,,wideo konsultacje”) po uprzedniej rejestracji oraz założeniu konta wprowadzając swój indywidualny login oraz hasło. Hasło ma charakter poufny.
 3. Ceny za wideo konsultacji podawane są w złotych polskich i są cenami brutto tzn. zawierają podatek VAT.
 4. Pacjent dokonując zakupu wideo konsultacji za pomocą Serwisu (w zakładce wskazanej w ustępie 2 niniejszego paragrafu), dokonuje również rezerwacji wybranego przez siebie terminu wykonania wideo konsultacji (w tym daty i godziny). Zakup oraz rezerwację szczegółów zamówienia usługi Pacjent potwierdza poprzez kliknięcie przycisku ,,Potwierdź rezerwację i zapłać’’.
 5. Płatności za wideo konsultacje dokonywane są przez Pacjenta z góry za pośrednictwem serwisu płatności Przelewy24.pl (PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań).
 6. Po skutecznym dokonaniu płatności za wideo konsultację i zaksięgowaniu środków przez Usługodawcę Pacjent otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej wiadomość potwierdzającą zakup w tym rezerwację wybranego przez siebie terminu wideo konsultacji oraz szczegółów realizacji usługi.
 7. W ciągu 24 godzin Pacjent może zakupić nieograniczoną liczbę dostępnych wideo konsultacji na stronie Serwisu.
 8. Świadczenie usługi wideo konsultacji odbywa się w języku polskim.
 9. Pacjent przerywając wideo konsultację przed czasem jej zakończenia nie jest uprawniony do późniejszego wykorzystania czasu, który pozostałby do zakończenia konsultacji dietetycznej.
 10. Pacjent po zakończeniu wideo konsultacji ma możliwość przesłania lekarzowi bądź specjaliście Usługodawcy wyników badań bądź innych niezbędnych informacji dotyczących aktualnego stanu zdrowia na adres e-mail saba@sabanew.local. Informacje te dołączane zostają do dokumentacji medycznej prowadzonej dla Pacjenta.
 11. Pacjent podczas wideo konsultacji zostanie poproszony przez Specjalistę lub Lekarza o pokazanie dokumentu potwierdzającego jego tożsamość ze zdjęciem.

§ 5. Wymogi techniczne wideo konsultacji

 1. Wideo konsultacje udzielane są z wykorzystaniem tradycyjnego połączenia audio (w przypadku telefonicznych konsultacji medycznych) oraz za pomocą programu Messenger (w sytuacjach awaryjnych Skype).
 2. Pacjent powinien być podłączony do sieci Internet chyba, że wykorzystuje jedynie telefon komórkowy w celu wykonania telefonicznej konsultacji dietetycznej.
 3. Pacjent w celu uruchomienia wideo konsultacji powinien zalogować się do swojego konta w Serwisie w wybranym przez siebie terminie, wykorzystać oprogramowanie wskazane w ustępie 2 niniejszego paragrafu oraz upewnić się czy urządzenie spełnia określone wymogi. Pacjent rozpoczyna wideo konsultację po kliknięciu w przycisku „rozpocznij czat wideo” dzwoniąc na „sabaodchudzanie” w aplikacji Messeger.
 4. Pacjent w celu odbycia wideo konsultacji może wykorzystać komputer. Urządzenie to musi być wyposażone w sprawnie działający mikrofon oraz kamerę (w przypadku wideo konsultacji dietetycznych). Przed wizytą należy wyrazić zgodę na uruchomienie mikrofonu oraz kamery.

§ 6. Odwołanie lub zmiana terminu wideo konsultacji

 1. Pacjent ma prawo odwołania zakupionej wideo konsultacji najpóźniej na 72 godziny przed terminem jej wykonania, logując się do swojego konta Pacjenta w Serwisie klikając w przycisk „Odwołaj rezerwację’’.
 2. W przypadku odwołania wideo konsultacji w czasie krótszym niż 72 godziny przed jej rozpoczęciem kwota za świadczenie nie będzie zwracana.
 3. Pacjent może dokonywać modyfikacji zakupionej wideo konsultacji najpóźniej na 72 godziny przed terminem jej wykonaniem poprzez zmianę terminu jej realizacji. Zmiana odbywa się przez e-mail: saba@sabanew.local. Zmiana terminu wideo konsultacji w czasie krótszym niż 72 godziny przed planowanym jej rozpoczęciem wiąże się koniecznością ponownej opłaty za rezerwację nowego terminu.
 4. W przypadku odwołania lub zmiany terminu wideo konsultacji Pacjent otrzymuje potwierdzenie dokonanej czynności w postaci komunikatu przesłanego na podany przez siebie adres poczty elektronicznej.
 5. W przypadku odwołania wideo konsultacji w czasie dłuższym niż 72 godziny przed jej planowanym rozpoczęciem następuje zwrot uiszczonego wynagrodzenia w sposób odpowiadający sposobowi zapłaty za wideo konsultacje (za pomocą serwisu PayPro) lub przelewem na podany przez Pacjenta numer konta bankowego. Usługodawca dokonuje zwrotu środków Pacjentowi w terminie 14 dni od momentu odwołania wideo konsultacji. W przypadku zwrotu należności Pacjent może zostać obciążony kosztami prowizji i opłat, które obciążyły Serwis w związku z tą wideo konsultacją przez  PayPro (zgodnie
  z regulaminem usługi) lub bank w przypadku przelewu zagranicznego (zgodnie
  z opłatami nałożonymi przez bank).

§ 7. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Pacjenta z Serwisu, jak również skutki wynikające
  z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła i loginu Pacjenta, jeżeli jest to wynikiem niezachowania ostrożności przez Pacjenta.
 2. Pacjent zobowiązuje się w trakcie wideo konsultacji do podawania danych i składania oświadczeń zgodnych z prawdą. Usługodawca oraz jego personel medyczny nie ponosi odpowiedzialności za skutki będące następstwem podania przez Pacjenta nieprawdziwych danych lub składania nieprawdziwych oświadczeń.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług telekomunikacyjnych świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych, za pośrednictwem których Pacjent łączy się z siecią Internet w celu korzystania z Serwisu.
 4. Pacjent może w każdej chwili zaprzestać korzystania z Serwisu w tym przerwać trwającą wideo konsultacji bez ponoszenia żadnych konsekwencji. W celu uniknięcia wątpliwości, Pacjent przerywając wideo konsultację przed czasem jej zakończenia nie jest uprawniony do późniejszego wykorzystania czasu, który pozostałby do zakończenia konsultacji dietetycznej.
 5. Usługodawca zobowiązuje się świadczyć usługi za pomocą Serwisu na najwyższym poziomie. W przypadku wystąpienia ewentualnych problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu, nie zależnych od Usługodawcy, których skutkiem może być ewentualna kolizja zarezerwowanego terminu Wizyty lub wykupionej wideo konsultacji
  z terminem wybranym w tym samym czasie przez innego Pacjenta, Usługodawca zastrzega sobie możliwość zapewnienia Pacjentowi możliwie najbardziej dogodnego terminu zamiennego dla wybranej usługi. Pacjent ma prawo nie zaakceptować innego terminu zaproponowanego przez Usługodawcę, a tym samym może zrezygnować
  z usługi, otrzymując zwrot poniesionych kosztów.

§ 8 Wystawianie opinii

 1. Po zrealizowanej konsultacji dietetycznej Pacjent ma możliwość, po uprzednim zalogowaniu się do swojego konta Facebook bądź Google, wystawienia opinii na temat lekarza, dietetyka oraz udzielonej konsultacji dietetycznej.
 2. Pacjent ma możliwość zamieszczenia swojego zdjęcia (avatar) obok wystawionej opinii. Zamieszczenie zdjęcia jest dobrowolne i nie jest konieczne dla wystawienia opinii.
 3. Pacjent jest odpowiedzialny za treść publikowanej opinii. Zabrania się publikacji opinii naruszających prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa, którymi są w szczególności opinie, które:
  • zawierają treści nieprawdziwe, pomówienia, obraźliwe, obsceniczne, wulgarne, nienawistne, zawierające groźby,
  • wzbudzają rasizm, fanatyzm, nienawiść lub jakiegokolwiek rodzaju krzywdzenie fizyczne jakichkolwiek grup ludzi lub osób,
  • prześladują lub popierają prześladowanie innych osób,
  • zawierają informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób,
  • zawierają informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania,
  • naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich,
  • zawierają linki do stron internetowych,
  • promują lub sprzyjają przestępczym działaniom lub przedsięwzięciom albo zawierają instrukcje nielegalnych czynności,
  • naruszają lub stanowią próbę naruszenia praw ochrony prywatności, praw do komercyjnego wykorzystania dóbr osobistych, praw autorskich, praw ochrony znaków towarowych, praw wynikających z umów oraz innych praw jakiejkolwiek osoby,
  • szerzą propagandę i/lub symbole organizacji, które są niekonstytucyjne lub nielegalne.
 4. Wszystkie opinie wystawiane przez Pacjentów są moderowane przez Usługodawcę, w celu uniknięcia publikacji treści niezgodnych z prawem, Usługodawca zastrzega sobie prawo do publikowania wybranych opinii.
 5. Poprzez publikację opinii (w tym zamieszczenie swojego wizerunku) Pacjent udziela Usługodawcy bezterminowej licencji na jej wykorzystywanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. Celem udzielenia licencji, o której mowa w zdaniu poprzednim, jest promocja Serwisu.

§ 9. Reklamacje

 1. W przypadku świadczenia usług w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem bądź przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego, Pacjentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacja powinna być złożona pisemnie na adres: Centrum Leczenia Otyłości SABA z siedzibą w Łodzi 90-269 ul. Piotrkowska 18 .
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dane osobowe Pacjenta umożliwiające jego identyfikację oraz zapewnienie kontaktu oraz opis przyczyny reklamacji wraz z zakresem żądań.
 4. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie maksymalnie 14 dni od daty ich otrzymania.

§ 10. Dane osobowe

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W MYŚL OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH TZW. RODO

Klauzula informacyjna dla Pacjentów
zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.l nr 119, str. 1) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest Afrodyta Beata Będzińska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Leczenia Otyłości SABA Afrodyta Beata Będzińska z siedzibą w Łodzi, 90-269 Łódź, ul. Piotrkowska 18, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr 82717 oraz do Rejestru Podmiotów Prowadzących Działalność Leczniczą pod nr 10-01678, adres e-mail saba@sabanew.local, zwana dalej Administratorem Danych Osobowych.
 2. Z Administratorem Danych Osobowych można się skontaktować pisząc na adres: 90-269 Łódź , ul. Piotrkowska18, adres e-mail saba@sabanew.local lub telefonując pod numer: 426302015
 3. Pani/Pana* dane osobowe w zakresie danych zwykłych1* oraz danych wrażliwych2* zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana* i za Pani/Pana* zgodą. Podanie przez Panią/Pana* danych osobowych jest dobrowolne.* Podanie przez Panią/Pana* danych osobowych jest też wymogiem ustawowym, wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, dotyczących udzielania świadczeń zdrowotnych i prowadzenia dokumentacji medycznej.* Jest Pani/Pan* zobowiązana/ny do podania danych osobowych, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielenia przez Administratora Danych Osobowych świadczeń zdrowotnych, służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia, w zakresie leczenia otyłości oraz i wystawienia dokumentów sprzedaży (faktury VAT, rachunku) oraz innych dokumentów potwierdzających zawarcie umowy, zawierających dane osobowe.
 4. Pani/Pana* dane osobowe będą przetwarzane za Pani/Pana* dobrowolną zgodą, a jednocześnie Pani/Pana* dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia przez Administratora Danych Osobowych świadczeń zdrowotnych, służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia, w zakresie leczenia otyłości oraz wypełniania obowiązków nałożonych na Administratora Danych Osobowych jako prowadzącego działalność gospodarczą i prowadzącego działalność leczniczą, w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej oraz księgowej. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana* dobrowolna zgoda*, wymogi ustawowe, realizacja umowy o udzielenia świadczeń zdrowotnych*, a także prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora Danych Osobowych w postaci niezbędności przetwarzania danych do wykonania umowy, możliwości dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami* oraz wypełniania obowiązków nałożonych na Administratora Danych Osobowych jako prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia dokumentacji księgowej na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a to ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz przepisów o rachunkowości i przepisów prawa podatkowego.
 5. Odbiorcą Pani/Pana* danych osobowych będą: Administrator Danych Osobowych oraz organy i podmioty upoważnione do tego na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Pani/Pana* dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 7. Pani/Pana* dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż przewidziany przez obowiązujące przepisy prawa – ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz okres wymagany przez obowiązujące przepisy prawa o rachunkowości i prawa podatkowego w zakresie przechowywania przez Administratora Danych Osobowych jako prowadzącego działalność gospodarczą dokumentacji księgowej.
 8. Przysługuje Pani/Panu* prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 9. Przysługuje Pani/Panu* prawo do cofnięcia udzielonej przez siebie zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana* danych osobowych, dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Przysługuje Pani/Panu* prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru w wypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.
 11. Pani/Pana* dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania3.

§11. Zastrzeżenie prawne

 1. Niniejszy serwis dokłada wszelkich starań, aby informacje na nim zamieszczone były kompletnie, dokładne i aktualne, jednakże nie gwarantuje ich pełnej poprawności w każdym czasie.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy, braki lub nieaktualności danych.
 3. Ponadto, Usługodawca nie odpowiada za treści zamieszczone na stronach zewnętrznych, do których mogą prowadzić linki umieszczone na niniejszej stronie.
 4. Korzystanie z serwisu oraz działanie podjęte na podstawie jego treści odbywa się wyłącznie na ryzyko użytkownika.

§12. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem elektronicznym www.sabaodchudzanie.pl w wersji elektronicznej, umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Pacjent.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa lub w celu ulepszenia jakości świadczonych usług. Pacjenci zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie Serwisu. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 14 dni od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim.
 4. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niewykonalne zostanie ono wyłączone z postanowień niniejszego Regulaminu, które to w dalszym ciągu będą obowiązywać w najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 5. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz świadczonych usług medycznych Strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1822 z późn. zm.).

Ładowanie...